Bahasa: English

Objektif dan Fungsi

OBJEKTIF
-Menyegerakan pengendalian kes-kes Syariah dengan adil, teratur dan berkesan.
-Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan.
-Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.
-Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan insfrastruktur yang terbaik dan mencukupi


FUNGSI
-Menerima, mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah mengikut Hukum Syara’ dan peruntukan Undang-undang.
-Memutus, menguatkuasa dan melaksanakan perintah berasaskan Hukum Syara’ dan undang-undang bertulis.
-Menyegerakan pengendalian kes-kes Syariah dengan adil, teratur dan berkesan.
-Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan pembahagian Harta Pusaka.
-Membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi.