CIO Jabatan

YA TUAN SAHUL HAMID BIN MOIDEEN

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) 

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

 

  1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
  • memacu Perancangan Strategik ICT JKSNJ : dan
  • mengukuh tadbir urus ICT JKSNJ.
  1. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standarddan Amalan Terbaik ICT
  • memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan
  • memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam JKSNJ.
  1. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT
  • mengenal pasti inovasi ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan JKSNJ ; dan
  • memacu perkhidmatan maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency untuk menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan
2018 © Copyright - Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor