Maklumat Peguam Syarie

Negeri Johor

 1. Jawatankuasa Peguam Syarie 
 2. Permohonan Perlantikan Peguam Syarie
 3. Kelayakan Peguam Syarie
 4. Pembaharuan Sijil Amalan
 5. Lain-Lain Maklumat Peguam Syarie

1. Jawatankuasa Peguam Syarie

Keahlian
Jawatankuasa

 1. Kadi Besar sebagai Pengerusi

 2. Penasihat Undang-Undang Negeri Johor

 3. Ketua Hakim Syarie

 4. Ketua Pendaftar

 5. Setiausaha Majlis Agama Islam

Fungsi
Jawatankuasa

 1. Mengelolakan peperiksaan Sijil Peguam Syarie dan semua perkara lain yang perlu atau bersampingan dengan peperiksaan itu, termasuklah :

  a) menyediakan dan menerbitkan sukatan-sukatan
  pelajaran peperiksaan
  b) menyedia menilai atau memeriksa soalan atau
  jawapan bagi peperiksaan;
  c) menganugerah Sijil-Sijil Peguam Syarie.

 2. Menerima masuk sebagai Peguam Syarie mana-mana orang berkelayakan.

 3. Menjalankan apa-apa fungsi atau tugas lain yang diarah oleh Majlis.

( Kaedah 7 )

2. Permohonan Perlantikan Peguam Syarie

Fi Pemprosesan Tiada Bayaran
Fi Sijil Amalan Tahunan RM30
Tempoh Kesahan Sijil
Amalan Peguam Syarie
Setahun

3. Kelayakan Peguam Syarie

Kelayakan
Peguam Syarie

 • Beragama Islam
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 tahun ke atas
 • Akademik
 • Tidak bankrap
 • Tiada kesalahan Jenayah Syariah dan Sivil

4. Proses Pembaharuan Sijil Amalan

Garis Panduan
Pembaharuan

 1. Salinan Kad Pengenalan

 2. Sesalinan Sijil Peguam Syarie

 3. Pembayaran melalui wang pos RM30

5. Lain-Lain Maklumat Peguam Syarie