Seksyen Kewangan

Objektif
1.Menyediakan dan menyelaraskan belanjawan tahunan Jabatan.
2.Memastikan pengurusan perbelanjaan Jabatan secara berhemah dan telus.
3.Mempastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

Fungsi
1.Menyediakan Belanjawan Tahunan.
2.Menguruskan pembayaran Emolumen dan Belanja Mengurus Jabatan.
3.Mengurus terimaan hasil Jabatan.
4.Melaporkan prestasi terimaan hasil dan belanja mengurus Jabatan.